RLAN Internet

Kapcsolat

Akciók


TájékoztatásInformációkStatisztika

Nincs elérhető újdonság.
Telefonszám Tudakozó

Előfizető neve

TelepülésGDPR Adatvédelem


Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az RLAN Internet Távközlési és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: RLAN Kft.) az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

1. Az Adatkezelő adatai és elérhetőségei:
Az adatkezelő neve: RLAN Internet Távközlési Szolgáltató Kft.
Az adatkezelő címe és ügyfélszolgálat: 9400 Sopron, Patak u. 10.
Az adatkezelő székhelye (ügyintézés ezen a címen nincs): 9372 Csapod, Ciráki u. 11.
Telefonszáma: +36 1 241-00-00
E-mail címe: rlan@rlan.hu
E-mail címe előfizetőknek: uszi@rlan.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

- 4/2012. (I.24.) NMHH rendelet a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosító kijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról. (a továbbiakban Akr.)
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (a továbbiakban Eht.)

- 2/2015 (III.30.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól (a továbbiakban Eszr.)

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (a továbbiakban Fgytv.)

3. Fogalommeghatározások

A személyes adat fogalma
A "személyes adat" az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: "Érintett") vonatkozó bármely információ.

Az Előfizető meghatározása
Egyéni előfizető (a továbbiakban: "Előfizető"): az a természetes személy Előfizető, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást és köt egyedi előfizetői szerződést a szolgáltatóval. Illetve az a kis- és középvállalkozás, mely az egyedi előfizetői szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül, egyéni előfizetőként veszi igénybe.

Kezelt személyes adatok természetes személy esetén:
- az Előfizető neve;
- az Előfizető anyja neve;
- az Előfizető születési helye és ideje;
- az Előfizető címe;
- az Előfizető mobilszáma, vezetékes telefonszáma;
- az Előfizető e-mail címe.

Korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselő kezelt személyes adatai, és meghatalmazás esetén a meghatalmazott kezelt személyes adatai:
- a törvényes képviselő/meghatalmazott neve;
- a törvényes képviselő/meghatalmazott tartózkodási helye székhelye;
- a törvényes képviselő/meghatalmazott számlázási címe;
- a törvényes képviselő/meghatalmazott születési neve;
- a törvényes képviselő/meghatalmazott anyja neve;
- a törvényes képviselő/meghatalmazott születési helye, ideje.

Adatkezelési eljárások:
Az adatkezelés célja, Az adatkezelés jogalapja, Az adatkezelés időtartalma
1. Az előfizetői szerződés megkötése és tartalma Szerződés teljesítése /GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont/ Az Eht. 143. § (2) bekezdése szerint 1 évig

2. Az előfizetői szerződés teljesítésének nyomon követése Szerződés teljesítése /GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont/ Az Eht. 143. § (2) bekezdése szerint 1 évig

3. Díjbeszedés, díjszámítás, számlázás Jogi kötelezettség teljesítése /GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont/ A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében a számla keletkezésétől számított 8 évig

4. Számla kezelés Jogi kötelezettség teljesítése /GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont/ a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében a számla keletkezésétől számított 8 évig

5. Számlák megőrzése Jogi kötelezettség a számvitelről szóló 2000.

6. GDPR és adatkezelési ügyekben kijelölt kapcsolattartó és elérhetőségei:
Kapcsolattartó: a cég mindenkori adminisztráció ügyvezetője
Elérhetőségei:
Telefon: +36 1 241-00-00
Email (kizárólag GDPR kérdésekben): info@rlan.hu

7. Adatkezelési helyszíne:
A cég az általa kezelt adatokat a 9400 Sopron, Patak u. 10. szám alatti irodáiban kezeli.

8. Adatfeldolgozó kijelölése:
Az RLAN Kft adatfeldolgozásra a könyvelési számlázási és egyéb ügyekben a Cél-Kontó Kft. (9400 Sopron, Kassai u. 49.) számára adott meghatalmazást.


RLAN Internet
Ügyfélszolgálat Sopron, Patak u. 10. Telefon: (+36) 1 241-00-00 Elérhetőség: Munkanapokon 9.00 és 17.00 között.
Levelezési cím: 9372 Csapod Ciráki u. 11. Email előfizetőknek: uszi@rlan.hu Email nem előfizetőknek: rlan@rlan.hu
Kapcsolat Közműegyeztetés GDPR Adatvédelem Cégadatok Céginformáció Engedélyek Állásajánlatok Történetünk ÁSZF Linkek
(c) 2002. RLAN Internet Kft. Minden jog fenntartva.