GDPR adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az RLAN Internet Távközlési és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: RLAN Kft.) az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

1. Az Adatkezelõ adatai és elérhetõségei:
Az adatkezelõ neve: RLAN Internet Távközlési Szolgáltató Kft.
Az adatkezelõ címe és ügyfélszolgálat: 9400 Sopron, Patak u. 10.
Az adatkezelõ székhelye (ügyintézés ezen a címen nincs): 9372 Csapod, Ciráki u. 11.
Telefonszáma: +36 1 241-00-00
E-mail címe: rlan@rlan.hu
E-mail címe elõfizetõknek: uszi@rlan.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

- 4/2012. (I.24.) NMHH rendelet a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosító kijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról. (a továbbiakban Akr.)
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésrõl (a továbbiakban Eht.)

- 2/2015 (III.30.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési elõfizetõi szerzõdések részletes szabályairól (a továbbiakban Eszr.)

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemrõl (a továbbiakban Fgytv.)

3. Fogalommeghatározások

A személyes adat fogalma
A "személyes adat" az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: "Érintett") vonatkozó bármely információ.

Az Elõfizetõ meghatározása
Egyéni elõfizetõ (a továbbiakban: "Elõfizetõ"): az a természetes személy Elõfizetõ, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe az elõfizetõi szolgáltatást és köt egyedi elõfizetõi szerzõdést a szolgáltatóval. Illetve az a kis- és középvállalkozás, mely az egyedi elõfizetõi szerzõdést gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül, egyéni elõfizetõként veszi igénybe.

Kezelt személyes adatok természetes személy esetén:
- az Elõfizetõ neve;
- az Elõfizetõ anyja neve;
- az Elõfizetõ születési helye és ideje;
- az Elõfizetõ címe;
- az Elõfizetõ mobilszáma, vezetékes telefonszáma;
- az Elõfizetõ e-mail címe.

Korlátozottan cselekvõképes személy esetén a törvényes képviselõ kezelt személyes adatai, és meghatalmazás esetén a meghatalmazott kezelt személyes adatai:
- a törvényes képviselõ/meghatalmazott neve;
- a törvényes képviselõ/meghatalmazott tartózkodási helye székhelye;
- a törvényes képviselõ/meghatalmazott számlázási címe;
- a törvényes képviselõ/meghatalmazott születési neve;
- a törvényes képviselõ/meghatalmazott anyja neve;
- a törvényes képviselõ/meghatalmazott születési helye, ideje.

Adatkezelési eljárások:
Az adatkezelés célja, Az adatkezelés jogalapja, Az adatkezelés idõtartalma
1. Az elõfizetõi szerzõdés megkötése és tartalma Szerzõdés teljesítése /GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont/ Az Eht. 143. § (2) bekezdése szerint 1 évig

2. Az elõfizetõi szerzõdés teljesítésének nyomon követése Szerzõdés teljesítése /GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont/ Az Eht. 143. § (2) bekezdése szerint 1 évig

3. Díjbeszedés, díjszámítás, számlázás Jogi kötelezettség teljesítése /GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont/ A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében a számla keletkezésétõl számított 8 évig

4. Számla kezelés Jogi kötelezettség teljesítése /GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont/ a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében a számla keletkezésétõl számított 8 évig

5. Számlák megõrzése Jogi kötelezettség a számvitelrõl szóló 2000.

6. GDPR és adatkezelési ügyekben kijelölt kapcsolattartó és elérhetõségei:
Kapcsolattartó: a cég mindenkori adminisztráció ügyvezetõje
Elérhetõségei:
Telefon: +36 1 241-00-00
Email (kizárólag GDPR kérdésekben): info@rlan.hu

7. Adatkezelési helyszíne:
A cég az általa kezelt adatokat a 9400 Sopron, Patak u. 10. szám alatti irodáiban kezeli.

8. Adatfeldolgozó kijelölése:
Az RLAN Kft adatfeldolgozásra a könyvelési számlázási és egyéb ügyekben a Cél-Kontó Kft. (9400 Sopron, Kassai u. 49.) számára adott meghatalmazást.

Céginformáció

RLAN Internet Távközlési Szolgáltató Kft.
9372 Csapod, Ciráki u. 11.
Adószám: 13641463-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-013641
Nyilvántartó bíróság: Győr-Moson-Sopron Törvényszék, Cégbírósága 

Minden jog fenntartva!
© 2021 RLAN Internet Kft.

Kapcsolat

RLAN Központi Ügyfélszolgálat
Cím: 9400 Sopron, Patak u. 10.
Telefon: 1244 vagy +36 1 241-0000 illetve +36 21 221 0000
Email előfizetőknek: uszi@rlan.hu Email látogató: rlan@rlan.hu

Ügyfélszolgálatok >>